ตรวจเครน

ตรวจเครน ตรวจสอบอะไรบ้าง มีความถี่ในการตรวจสอบอย่างไร วันนี้เราได้รวบรวมเอาสาระดีๆ มาฝาก เครน เครื่องจักรกลที่มีประโยชน์ ถูกนำมาใช้งานตามสถานประกอบการต่างๆ เพื่อยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากหลายๆ ตัน มีทั้งเครนชนิดอยู่กับที่และชนิดเคลื่อนที่ ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันออกไป การตรวจเครนนับว่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

ตรวจเครนตรวจสอบอะไร

  • ทำการตรวจสอบสภาพโครงสร้างหลัก สภาพรอยเชื่อมต่อ รวมถึงสภาพน๊อตและการคลายตัว
  • ตรวจสอบระบบต้นกำลังเครน ระบบหล่อลื่น มอเตอร์ รวมถึงระบบควบคุมเครน ระบบต่อกำลังและระบบเบรก
  • ตรวจสอบ Limit Switches การทำงานชุดควบคุมพิกัดการยก ทำการตรวจสอบบการเคลื่อนที่ของเครน
  • ม้วนรอก สลิงเครน ควรได้รับการตรวจสอบเช่นกัน รวมถึงการตรวจเส้นผ่าศูนย์กลางสลิง โซ่ การชำรุดสึกหรอ
  • ตรวจสอบสัญญาณไฟแจ้งเตือนและเสียง ความสว่างของไฟแจ้งเตือน ระบบเสียงเตือนต้องได้ยินชัดเจน
  • ทำการทดสอบพิกัดการยก ซึ่งจะใช้น้ำหนักจริงเป็นการทดสอบการยกอย่างปลอดภัย

ความถี่ในการตรวจเครน

  • เครนที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ทดสอบไม่เกิน 3 กัน ทุก 6 เดือน หากเป็นเครนที่มากกว่า 3 ตันให้ทำการทดสอบทุก 3 เดือน
  • เครนหรือปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่นๆ ตั้งแต่ 1-3 ตัน ให้ทำการทดสอบตามวาระทุก 1 ปี พิกัดการยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด เครนที่มากกว่า 3 ตัน ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบทุก 6 เดือน ในส่วนของเครนที่มากกว่า 50 ต้นขึ้นไปให้ทดสอบตามวาระในทุกๆ 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม หากเครนไม่มีพิกัดการยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตได้กำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดแทน ในขณะที่เครนหรือปั้นจั่นที่หยุดการใช้งาน 6 เดือนให้นำมาทดสอบพิกัดการยกอย่างปลอดภัยก่อนนำกลับมาใช้งาน

ส่วนของน้ำหนักที่นำมาใช้ทดสอบเครน หากเป็นเครนใหม่ ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนัก 1 เท่า ไม่เกิน 1.25 เท่า ส่วนเครนหรือปั้นจั่นที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ให้ทำการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด แต่ไม่เกินพิกัดการยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตได้กำหนด อย่างที่บอกว่ากรณีเครนไม่มีพิกัดการยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตได้กำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดแทน เอกสารรายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น นายจ้างต้องจัดให้มี ข้อมูลการทดสอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น โดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรอง ภาพถ่ายขณะทำการทดสอบ พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของวิศวกร

ทั้งหมดนี้ คือสาระดีๆ ในการตรวจเครนที่เราเอามาฝาก ตรวจเครนตรวจอะไรบ้าง และมีความถี่ในการตรวจสอบอย่างไร รวมถึงความรู้ต่างๆ อีกมากมายหวังว่าจะมีประโยชน์ทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้น

Lawrence Bishop
info@therexbillings.com