อบรม จป หัวหน้างาน

จป หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่อย่างไรบ้าง บทบาทหน้าที่เป็นอย่างไร ซึ่งการที่จะรู้บทบาทหน้าที่ของจป. หัวหน้างานได้ควรผ่านการอบรม จป หัวหน้างานมาก่อนและนอกจากจะได้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองแล้วก็ยังเกิดความรู้และความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย การประเมินสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง บ่งชี้อันตราย การหาสาเหตุและได้เรียนรู้ด้านความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในด้านความปลอดภัย

บทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน

  • จป. หัวหน้างานมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลลูกจ้างในหน่วยงานที่ตนเองได้รับผิดชอบเพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • การอบรม จป หัวหน้างานจะทำให้ จป หัวหน้างานทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองในการรับผิดชอบด้านการค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นจากการทำงาน อาจมีการทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคหรือระดับเทคนิคขั้นสูงตลอดจนระดับวิชาชีพ
  • จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในงานที่ตนเองได้รับผิดชอบ โดยดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอแนะแก่คณะกรรมการด้านความปลอดภัยหรือเสนอแก่นายจ้างแล้วแต่กรณี
  • สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้กับลูกจ้างในหน่วยงานที่ตนเองได้รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างทุกคน
  • มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพการทำงานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนที่พนักงานจะลงมือปฏิบัติงาน
  • สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม จป หัวหน้างานมาแล้วจะทราบว่าบทบาทหน้าที่ของตนเองนั้นต้องรายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้างและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับเทคนิคและเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพสถานประกอบการที่มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานด้านความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ
  • ตรวจสอบหาสาเหตุอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเดือดร้อนรำคาญใจ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ หลังจากนั้นรายงานผลการตรวจสอบรวมถึงเสนอแนะแนวทางการป้องกันแก้ไขต่อนายจ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั้นขึ้นซ้ำอีก
  • จป. หัวหน้างานมีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในด้านความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยหรือปฏิบัติตามที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

การอบรม จป หัวหน้างานจะทำให้ จป หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองแบบละเอียดยิบย่อยมากกว่านี้ ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้น นอกจากนั้นการอบรม จป หัวหน้างานยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ อีกมากมายที่มีความสำคัญต่อการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร

Lawrence Bishop
info@therexbillings.com